Във връзка с постъпил в КЕВР сигнал от УС на Бургаска регионална туристическа камара и публикувани информации в национални медии за нарушено водоснабдяване на гр. Поморие на 4-ти, 5-ти и 7-ми август 2018 г., Комисията започна проверка за изясняване на обстоятелствата по случая. С писмо на председателя на КЕВР до „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас, на чиято обслужвана територия е гр. Поморие, на основание на чл.114 от Административнопроцесуалния кодекс, регулаторът изисква в 7-дневен срок дружеството да представи становище по изнесените в сигнала и публикациите проблеми. В него трябва да бъдат посочени причините за нарушеното водоснабдяване в населеното място, информация за схемата на захранване, с обозначени технически параметри на изградените съоръжения, пунктовете за измерване и обеззаразяване на подаваната вода, както и техническите характеристики на довеждащия водопровод. От ВиК оператора се изисква да предостави информация за времето, което е било необходимо за локализиране и за отстраняването на авариите, за начина на уведомяване на потребителите за прекъсване на водоснабдяването и за осигуряване на алтернативно водоснабдяване с питейна вода, включително с водоноски, включително къде са били разположени.

В посочения 7-дневен срок „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас следва да изпрати до КЕВР обобщена информация и за броя на планираните и непланирани прекъсвания на водоподаването в гр. Поморие от началото на годината, регистрираните жалби за нарушено водоподаване през този период, времето за локализиране и за отстраняване на авариите, както и каква част от населението е била засегната от тях. За всяка отделна авария регулаторът очаква да получи данни за времетраенето на прекъсването на водоподаването с точни часове на регистриране и на отстраняване.

Водното дружество трябва да предостави на регулатора информация и за мерките, които е предприело и планира да извърши за изпълнение на нормативните изисквания към качеството на предоставяната водоснабдителна услуга, като посочи срока за тяхното изпълнение.

Във връзка с постъпилия в КЕВР сигнал от УС на Бургаска регионална туристическа камара за нарушено водоснабдяване на гр. Поморие, Комисията изпрати писмо и до областния управител на Бургас и председател на Асоциацията по ВиК Вълчо Чолаков, с което го информира за започналата проверка на водното дружество. Отчитайки разпоредбите на чл. 43, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК и на основание чл. 22 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Комисията се обръща към Асоциацията по ВиК да предостави в 14-дневен срок информация за постъпили сигнали от потребители на територията на община Бургас за неизпълнения на задълженията на ВиК оператора по договора му с асоциацията, както и за предприетите в тази насока действия. Във връзка с разпоредбите на чл.42, ал. 1 от Правилника, Комисията очаква от Асоциацията по ВиК информация и за констатирани от нея неизпълнения на задълженията на ВиК оператора по сключения с него договор, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК активите, реализирането на инвестиционната му програма, изпълнението на договорните показатели за качество, както и другите задължения, предвидени в договора.

Копия на писмата на КЕВР до „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас и до Асоциацията по ВиК-Бургас са изпратени до подателя на сигнала – УС на Бургаска регионална туристическа камара.

При всички постъпващи сигнали за влошено качество на предоставяните ВиК услуги, в изпълнение на своята контролна дейност КЕВР ще продължава да извършва щателни проверки в защита на правата на потребителите. През 2017 г. до регулатора са подадени 571 жалби и сигнали в сектор ВиК, като през годината е продължило производството и по други 159 преписки по жалби от предходен период. 336 жалби са препратени към ВиК операторите за разглеждане и уведомяване на жалбоподателя за резултатите от извършените проверки, по 227 жалби производството е продължило през 2018 г., с цел събиране на доказателства и изясняване на обстоятелства. По останалите жалби Комисията се е произнесла с решения, провела е тристранни срещи за доброволно уреждане на спора или те са били прекратени от ВиК дружествата поради удовлетворяване на исканията на жалбоподателите.

КЕВР и занапред ще осъществява контрол върху дейността на ВиК дружествата с оглед стриктното изпълнение на техните задължения съгласно Общите им условия за предоставяне на непрекъсваеми и качествени водоснабдителни услуги на техните абонати. При констатирано неизпълнение на тези задължения регулаторът ще им налага съответни анкции в съответствие с действащата нормативна уредба.

loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук